Martina Drozd Smutná (1989) is a Czech artist based in Prague. Her paintings reveal her holistic attitude towards the questions of gender, class, social inequalities, power structures and the related landscape of relationships and emotions. The artworks reflect profound research (especially on the historical construction of the so-called female painting) and analysis of the working and social conditions of Martina’s own role as a contemporary artist.

Human bodies in her predominantly figurative paintings are often fragmented, reassembled and intertwined, touching upon the dynamics of family, kinship and sexual relations. They also revisit social hierarchies and question the image of aristocracy from today’s perspective. Various works refer to strong, yet challenged female positions: the worker, the bride, or the mother. Drozd Smutná aims at overcoming their binary and gender-stereotyped understanding. She also often depicts food or domestic still life elements as symbols or substitutes for social struggle. Her works embody sadness, displacement and sharp critique as well as bonding, care and resilience. They complement one another, creating complex and empowering narratives.

The figure of the Bride (2022) and the woman intertwined with the flower (Heavy Costume, 2024) are linked by the theme of social roles that we all fulfill in some way. Whether it is the woman in the role of the beautiful bride or the flower, both refer to the idea of femininity as an essence that expresses the specific qualities of a woman. Trying to fulfill these ideas can cause pain and feelings of loss of self. Teapot (2022) responds to the so-called energy crisis, which has left many households in financial difficulty. It depicts uncertainty and fear in a society where many are unable to meet the basic needs of life.

Martina Drozd Smutná (ur. 1989) – czeska artystka mieszkającą w Pradze. Jej obrazy charakteryzują się holistycznym podejściem do kwestii płci, klasy, nierówności społecznych, struktur władzy oraz związanego z nimi krajobrazu relacji i emocji. Prace powstają na podstawie dogłębnych badań (zwłaszcza nad historyczną konstrukcją tzw. malarstwa kobiecego) oraz analizy własnych warunków pracy oraz pozycji społecznej Martiny jako współczesnej artystki.

Ludzkie ciała na jej, przeważnie, figuratywnych obrazach są często zdefragmentowane, po czym poskładane na nowo i połączone. W ten sposób artystka dotyka problematyki dynamicznych relacji rodzinnych, pokrewieństwa i związków o charakterze seksualnym, jak również hierarchii społecznej czy współczesnego wizerunku arystokracji. W pracach odnoszących się do silnych, lecz kwestionowanych ról kobiet – robotnicy, panny młodej, matki – Drozd Smutná dąży do przezwyciężenia binarnego i stereotypowego podejścia do płci. Artystka często przedstawia żywność lub elementy martwej natury jako symbole lub substytuty walki społecznej. Jej prace, będące wyrazem smutku i ostrej krytyki, ale także więzi, troski i odporności, wzajemnie się uzupełniają, tworząc złożone i budujące narracje.

Postać Panny młodej (2022) oraz kobiety-kwiatu (Ciężki kostium, 2024) łączy kwestia ról społecznych, które wszyscy w jakiś sposób odgrywamy. Niezależnie od tego, czy mówimy o roli pięknej panny młodej, czy o kwiecie, w obu przypadkach chodzi o kobiecość jako zestaw specyficznych cech. Próba spełnienia narzucanych wyobrażeń może powodować ból i poczucie zagubienia.

Czajniczek (2022) jest artystyczną reakcją na tzw. kryzys energetyczny, który sprawił, że wiele gospodarstw domowych znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Wyraża poczucie niepewności i strachu w społeczeństwie, w którym wiele osób nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.