Horacy Muszyński (1994) is a Polish visual artist utilizing different media in his conceptual work. Initially, his artistic practice focused on the intersection of cinema and new media, incorporating elements of performance and mass culture, such as B-movie horror films. Currently, he concentrates on blending traditional art forms and exhibition methods with innovative narrative techniques.

His works are hybrid, large-scale installations combining drawing, sculpture, painting, digital media, film, photography, performance, and virtual reality. Muszyński often integrates elements of popular culture, consistently expands his practice through collaborations with experts from various fields. This interdisciplinary approach allows him to create complex narratives that not only captivate with their aesthetics but also provoke multi-layered reflections on the human condition in the face of the future.

Artium Milites project

The three works are part of Artium Milites project, comprising installation in different media, which intricately weaves a narrative about the Order of Art Defenders, dedicated to the protection and veneration of art. According to the story, the order traces its origins back to middle ages. Officially established in 1356, the order’s mission was to safeguard cultural artifacts and promote the values of tolerance and progressiveness, allowing both men and women to join and participate equally. They were first to legalize homosexual marriages in 1620.

The paintings depict key moments in the Order history, defending artworks and cultural sites, their involvement in various historical events. The order’s progressive nature of Artium Milites led the church to spread propaganda accusing it of devil worship, illustrated by a fresco found in the former order headquarters in Łęczyca Castle. The last leader, Dorota Piekuta, who, along with the Ars Defensores units, fought for the freedom of all the oppressed, was burned at the stake after being captured in the dungeons of Cracow, a scene depicted in another work on display. 

Horacy Muszyński (ur. 1994) – polski artysta wizualny, który w swojej konceptualnej twórczości korzysta z różnych mediów. Początkowo jego obszar zainteresowań artystycznych sytuował się na pograniczu kina i nowych mediów z elementami performansu i kultury masowej, m.in. horrorami klasy B. Obecnie artysta łączy tradycyjne formy tworzenia i prezentowania sztuki z innowacyjnymi technikami prowadzenia narracji.

Jego realizacje to hybrydowe, wielkoformatowe instalacje łączące rysunek, rzeźbę, malarstwo, media cyfrowe, film, fotografię, performans i wirtualną rzeczywistość. Muszyński często łączy w jedną całość różne elementy kultury popularnej oraz konsekwentnie rozbudowuje swój obszar zainteresowań poprzez współpracę z ekspertami z różnych dziedzin. Tak interdyscyplinarne podejście pozwala mu budować złożone narracje, które są nie tylko atrakcyjne estetycznie, ale także prowokują wielowarstwową refleksję nad kondycją człowieka w przyszłości.

Projekt Artium Milites

Trzy prezentowane prace wchodzą w skład projektu pt. Artium Milites. Jest to instalacja łącząca różne media w rozbudowaną narrację o Zakonie Obrońców Sztuki, powołanym do ochrony sztuki i oddawania jej czci. Jego początki sięgają średniowiecza. Oficjalnie powstał w 1356 roku jako organizacja chroniąca artefakty kultury oraz promująca tolerancję i postęp. Od samego początku był otwarty zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, które miały takie same prawa i możliwości działania. Zakon był pierwszą organizacją, która zalegalizowała małżeństwa homoseksualne w 1620 roku.

Obrazy przedstawiają kluczowe momenty w historii zakonu, związane z ochroną dzieł sztuki i ważnych dla kultury miejsc podczas różnych wydarzeń historycznych. Postępowy charakter Zakonu Obrońców Sztuki sprawił, że Kościół oskarżył go o kult szatana, co ilustruje fresk znajdujący się w dawnej siedzibie zakonu na zamku w Łęczycy. Ostatnia przeorysza, Dorota Piekuta, która wraz z oddziałami Ars Defensores walczyła o wolność wszystkich uciśnionych, została schwytana, umieszczona w krakowskich lochach i spalona na stosie, co także zostało przedstawione na jednym z prezentowanych dzieł.